Fagfornyelsen i Religion og Etikk

Kjære lærere, på denne siden finner du en oversikt over et utvalg med Religionsorakler som kan passe til læreplanmålene for vg3 i LK20. Vi håper at de kan være nyttige for undervisningen.

Læreplanmål for vg3

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • presentere og sammenligne noen sentrale trekk ved østlige og vestlige religions- og livssynstradisjoner, inkludert kristendom og islam

Gjøre rede for og analysere religion og livssyn i et majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiv med vekt på Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge
Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering
Utforske og drøfte ideer om mennesket slik de kommer til uttrykk i ulike filosofiske tradisjoner
Andre læreplanmål
  • utforske og reflektere over eksistensielle spørsmål og svar
  • identifisere og drøfte etiske problemstillinger i tilknytning til kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og identitet
  • drøfte menneskeverd og naturens egenverdi i møte med teknologisk utvikling
  • ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål

Flertallet av orakler er relevante for disse læreplanmålene, og det avhenger mest av hvordan du som lærer ønsker å se på det.